Belépés
Regisztráció | Elfelejtett jelszó
 
Data protection
 
ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁS
 
Magyarországon bejegyzett országos sportági szakszövetség / sportági szövetség (a továbbiakban: "Sportszövetség") szervezeti keretei között önkéntes sporttevékenységet folytató igazolt sportolóként önkéntesen
 
hozzájárulok
 
ahhoz, hogy a magyar nemzeti doppingellenes szervezet (Hungarian National Anti-Doping Organization) feladatkörét ellátó Magyar Antidopping Csoport Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 2/C. 7.emelet 99.; a továbbiakban: "HUNADO")
 
a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendeletben, valamint a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 99/2007. (V. 8.) Korm. rendeletben foglalt doppingellenes tevékenysége körében a www.antidopping.hu honlapon általam önkéntesen rögzített
 
 1. személyazonosító adataimat és elérhetőségeimet (név, sportszövetség, állampolgárság, telefonszám, lakóhely, postacím, ideiglenes lakcím, e-mail, születési hely és idő, nem, anyja, ill. gondviselő neve és elérhetősége, kerettagság, sportág, klub neve és elérhetőségei, szövetségi kapitány / edző neve és elérhetősége, menedzser neve és elérhetősége, élettársa neve és elérhetősége, képmás);
 2. az általam önkéntesen szolgáltatott holléti (ún. whereabouts) információkat;
 3. az esetleges fogyatékosságomat megalapozó adataimat, gyógyászati célú mentességemet és az azt megalapozó adatokat;
 4. a mintavételek során általam kitöltött nyomtatványokon megadott adataimat;
 5. a doppingellenőrzésem „A”, illetve "B" mintájának pozitív vizsgálati eredményét, valamint a doppingvétséget megalapozó egyéb magatartásomra, továbbá az előzetes felülvizsgálati eljárásokra vonatkozó adatokat; valamint
 6. az esetleges korábbi mintaszolgáltatásaim, doppingvétségeim és esetleges szankcióim tényét
mint személyes és különleges adatokat kizárólag doppingellenes tevékenységgel összefüggésben a mai naptól igazolt sportolói státuszom ideje alatt kezelje,
 
továbbá doppingellenőrzés, doppingellenes statisztikai elemzés, valamint egy esetleges doppingeljárás lefolytatása céljából, a személyem vonatkozásában hatáskörrel rendelkező Sportszövetség, a Sportszövetség nemzetközi sportági szövetsége, a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség, valamint nagyobb sportesemények szervezői (nemzeti olimpiai bizottságok és más nemzetközi, többféle sportágat felölelő szervezetek kontinentális szövetségei, amelyek döntéshozóként működnek kontinentális, regionális és más nemzetközi sportesemények során) részére (a továbbiakban együtt: "Doppingellenes Tevékenységben résztvevő Szervezetek") igazolt sportolói státuszom ideje alatt továbbítsa, a fenti szervezetek számára hozzáférhetővé tegye.
 
1. A megadott adatok hitelessége
 
Kijelentem, hogy az általam rögzített adatok hitelességéért teljes felelősséggel tartozom.
 
2. Az adatkezelés önkéntessége és célja
 
Nyilatkozom, hogy a jelen nyilatkozattal érintett adatkezelés - sporttevékenységemhez hasonlóan - önkéntes hozzájárulásomon alapul.

Tudomásul veszem és elismerem, hogy az adatkezelés célja a HUNADO és a Doppingellenes Tevékenységben Résztvevő Szervezetek által a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 99/2007. (V. 8.) Korm. rendeletben foglalt doppingellenes tevékenység folytatása.

3. Hozzáférés az adatokhoz
 
Tudomásul veszem, hogy a rögzített adatokhoz megtekintési hozzáférése a HUNADO-n és megbízott szakértőin kívül, kizárólag a Sportszövetségemnek (a sportági nyilvántartott vizsgálati csoportra vonatkozó javaslat összeállítása tekintetében), a Magyar Olimpiai Bizottságnak – paralimpiai sportolók esetén a Magyar Paralimpiai Bizottságnak – (a nyilvántartott vizsgálati csoportba tartozó sportolók körének sportszakmai véleményezése vonatkozásában), valamint a sportért felelős minisztériumnak (a valamennyi sportágra kiterjedő, összesített nyilvántartott vizsgálati csoport jóváhagyása vonatkozásában) van.
 
Harmadik személy, a jelen adatkezelési hozzájárulás alapján, kizárólag a nyilvántartott vizsgálati csoportba való tartozásom tényéről értesülhet (a nevem és a sportágam), a HUNADO honlapján való nyilvánosságra hozatala útján.
 
4. Az adatkezelés időtartama
 
A jelen adatkezelési hozzájárulás legfeljebb igazolt sportolói státuszom ideje alatt érvényes, és évenként megújításra kerül.
 
Tudomással bírok arról, hogy a jelen nyilatkozatomat az igazolt sportolói státuszom alatt is bármikor, indokolás nélkül visszavonhatom, ebben az esetben a nyilatkozat visszavonásának tényéről a HUNADO haladéktalanul tájékoztatja Sportszövetségemet. Amennyiben a hozzájárulási nyilatkozatomat nem újítom meg a tárgyév január 31. napjáig, úgy ez a hozzájárulás visszavonásának minősül. A hozzájárulásom visszavonása esetén, továbbá ha az adataim törlését kezdeményezem a HUNADO-nál mint adatkezelő szervezetnél, a Sportszövetségem ezt követően igazolt sportolói státuszom megszüntetését indítványozhatja azon sportszervezetnél (sportegyesület / sportvállalkozás), amellyel jogviszonyban állok. Ezen jogkövetkezményt tudomásul veszem és kijelentem, hogy nem emelek ellene kifogást.
 
Kijelentem, hogy igazolt sportolói státuszom megszűnéséről a HUNADO-t haladéktalanul írásban tájékoztatom. Igazolt sportolói státuszom megszűnése, illetve a jelen nyilatkozat visszavonása esetén a HUNADO az adataimat - a WADA Adatkezelésre Vonatkozó Nemzetközi Követelményében (International Standard of Protection of Privacy and Personal Information) foglaltak betartásával - a továbbiakban már nem kezeli, az adatok törléséről haladéktalanul gondoskodik.
 
5. Irányadó jogszabályok és szabályzatok
 
Tudomásul veszem, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos jogaim és jogorvoslati lehetőségeim tekintetében az alábbi jogszabályban és szabályzatokban foglalt rendelkezések az irányadók:
 1. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: "Infotv.");
 2. a Nemzetközi Doppingellenes Szabályzat (az Infotv. keretei között);
 3. a WADA Adatvédelemre Vonatkozó Nemzetközi Követelménye (az Infotv. keretei között).
Ezen (jog)szabályok a HUNADO hivatalos honlapján (www.antidopping.hu) mindenkor elérhetők.
 
6. Az Infotv.-ben biztosított jogaim
 
Tudomásom van arról, hogy az Infotv. vonatkozó rendelkezései értelmében a HUNADO-nál mint adatkezelőnél
 1. tájékoztatást kérhetek személyes és különleges adataim kezeléséről;
 2. jogosult vagyok személyes és különleges adataim helyesbítését kérni;
 3. kérhetem a személyes és különleges adataim törlését, vagy zárolását;
 4. tájékoztatás megtagadása esetén, továbbá helyesbítés, törlés, illetve zárolás iránti kérelmem elutasítása esetén bírósághoz, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatok jogorvoslatért, melynek feltételeiről a HUNADO - ez irányú írásbeli megkeresésem alapján - köteles részemre részletes tájékoztatást adni.
 
7. A WADA Adatvédelemre Vonatkozó Nemzetközi Követelményében biztosított többletjogaim
 
Tudomásom van arról, hogy a WADA Adatvédelemre Vonatkozó Nemzetközi Követelményében foglaltak szerint a HUNADO mint adatkezelő ellen az alábbi fórumokon tehetek panaszt angol, vagy francia nyelven:
 1. Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (Word Anti-Doping Agency / WADA); vagy
 2. a Nemzetközi Sportdöntőbíróság (Court of Arbitration for Sport / CAS).
 
Mindezek feltételeiről a HUNADO - ez irányú írásbeli megkeresésem alapján - köteles részemre részletes tájékoztatást adni.
 
Felhívjuk figyelmét, hogy az adatkezelés - az Ön által végzett önkéntes sporttevékenységhez kapcsolódóan - önkéntes hozzájáruláson alapul.

Letöltés PDF formátumban


 
 
Hírlevél
 
 
közvetlen kapcsolatok
 

 
 
Minden jog fenntartva! - 2013
Hozzáadás a kedvencekhez | Szerzői jogok
Ön a 5951513. látogatónk!
Jelenleg 2793 látogató van oldalunkon