Belépés
Regisztráció | Elfelejtett jelszó
 
Adatkezelési tájékoztató (COVID-19 járvány idejére)
 
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
(COVID-19 járvány idejére)

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy a Magyar Antidopping Csoport Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 2/C 7. emelet 99.; a továbbiakban: Adatkezelő, vagy HUNADO) megfelelő tájékoztatást nyújtson a járványügyi helyzetben érvényben lévő adatkezelésre, adatkezelési elvekre és szabályokra.
 1. Az Adatkezelő
Adatkezelő cégneve: Magyar Antidopping Csoport Közhasznú Nonprofit Kft.
Adatkezelő székhelye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 2/C 7. emelet 99.
Adatkezelő elérhetősége: +36 1 273 1715
 
Adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Szabó Gergely Balázs Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: dpo@antidopping.hu 
 1. A HUNADO a hatályos Adatkezelési Szabályzatát honlapján (www.antidopping.hu) elektronikus formában teszi közzé.
 
 1. Az Adatkezelés célja és jogalapja
  • Az adatkezelés célja: Az európai általános adatvédelmi rendelet (GDPR) szabályinak megfelelően a doppingellenőrzésben résztvevő személyek, különösen a sportolók (így többek között maga az érintett) és a HUNADO doppingellenőrei egyészségének védelme a doppingellenőrzések során. Az adatkezelés célja végső soron a COVID-19 világjárvány terjedésének a megakadályozása.
    
  • Az adatkezelés jogalapja: (i) a személyes adatok kezelése a HUNADO, és harmadik személyek jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) f) pont], magyar illetőségű sportolók és az ellenőrzésükben résztvevő személyek esetén az adatkezelés közérdekből történik [GDPR 6. cikk (1) e) pont], (ii) egészségügyi adatok kezelése pedig az érintett hozzájárulásával [GDPR 9. cikk (2) a) pont], illetve a népegészségügyet érintő olyan közérdekből valósul meg, mint a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel szembeni védekezés  [GDPR 9. cikk (2) i) pont]
    
 2. Adatkezelés közérdekből
A doppingellenes tevékenység végrehajtásához fűződő érdek közérdek, az alábbiak szerint:
 1. Magyarország a 99/2007. (V. 8.) Korm. rendelettel hirdette ki az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének (UNESCO) Közgyűlése által 2005ben elfogadott, a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezményt (a továbbiakban: "Egyezmény"). Az Egyezmény 3. cikkelye alapján a részes államok, így Magyarország is köteles a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (World Anti-Doping Agency, a továbbiakban: "WADA") által a 2003. március 5-én Koppenhágában elfogadott Nemzetközi Doppingellenes Szabályzat elveivel összhangban lévő intézkedések elfogadására.
 2. A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakba: Sporttörvény) a sport tisztaságának védelmét, a tiltott teljesítményfokozás visszaszorítását kiemelten fontos közérdeknek minősíti, amely alapján a HUNADO személyes adatok - ide értve az egészségügyi, genetikai és biometrikus adatokat is – kezelésére jogosult.
 3. A doppingellenes küzdelem területén végzett adatkezelést és adattovábbítást – az érintettek nagy számára, és a határokon átívelő, globális együttműködésre való tekintettel – maga a hatályos adatvédelmi szabályozás (GDPR) is a közérdekből („public interest”) történő jogalappal összefüggésben nevesíti, melynek célja a doppingszerek sportban való használatának visszaszorítása és/vagy megszüntetése.
          5. Jogos érdekek érvényesítése mint jogalap
      
Járványidőszakban mind a sportoló / sportszakemberek, és tágabb értelemben az egész társadalom alapvető érdeke, hogy fertőzésgyanús személy a doppingellenőrzésben ne vehessen részt, megakadályozva ezzel a járvány terjedését.
A doppingellenőrzés járványidőszakban - miután az szükségszerűen emberi testnedvekből történik, és személyes kontaktussal jár - akkor végezhető el biztonsággal, ha az érintett személyek tekintetében a fertőzés gyanúja kizárható. A fertőzés gyanúja az érintett járványügyi kockázat-értékelésével valósulhat meg.
 
Az adatkezeléssel érintett sportolók, sportszakemberek alapvető joga és érdeke ugyanakkor, hogy személyes adataik védelméhez fűződő jogaik ne sérüljenek. 
 
Tekintettel arra, hogy
 • a világ valamennyi sportolójának, sportszakemberének, sportszervezetének és az Egyezményhez csatlakozó államoknak és polgáraiknak egyetemes jogi érdekük fűződik ahhoz, hogy a doppingellenes szabályok érvényre jussanak;
 • ezen doppingellenőrzések pedig járványügyi kockázat (fertőzés) nélkül, az emberi élet és egészség értékeinek feltétlen védelmével valósuljanak meg (és ezzel maguk az érintettek is haszonélvezői lesznek a kockázatelemzéssel járó adatkezelésnek), 
a jelen pontban kifejtett jogos érdekek elsőbbséget élveznek a sportoló / sportszakember / a doppingellenőrzésben részvevő egyéb személyek azon érdekével szemben, hogy személyes adatait a HUNADO ne kezelje.
 1. A népegészségügyet érintő közérdek és az érintett hozzájárulása mint jogalap 
A népegészségügyet érintő olyan közérdek, mint a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel szembeni védekezés, a GDPR-ban is nevesített adatkezelési jogalap [GDPR 9. cikk (2) i) pont]. Ezen jogalap megfelelő tagállami, vagy uniós jog alapján történhet. 
 
Miután az adatkezelés egyszerre több jogalapon is megvalósulhat, az egységes tagállami és uniós szabályozás hiányában kérjük az Ön személyes, a jelen előzetes tájékoztatáson alapuló, önkéntes hozzájárulását is azon egészségügyi adatai tekintetében, amelyek a járványügyi kockázat feltárásához szükségesek. 
 
 1. Mennyi ideig kerülnek tárolásra személyes adatai?  
Adatai a mintavételt követő 30. nap leteltét követően kerülnek törlésre adatai.
 1. Mi az adatkezelés célja és milyen személyes adatok megadására van szükség?
Az érintett személyes adat Adatkezelés konkrét célja Továbbításra kerülhet-e az adat? Jogalap
Név, lakóhely, sportág az Ön azonosítása Indokolt esetben igen, lásd a 9. pontban foglaltakat. Közérdek / jogos érdek érvényesítése
Covid-19 szűrési előzmények  az Ön potenciális fertőzöttségének kizárása népegészségüg yet érintő közérdek / hozzájárulás
5 napon belül 48 óra különbséggel 2 negatív PCR-teszt hiányában:  
Egészségügyi információk az Ön potenciális fertőzöttségének kizárása Indokolt esetben igen, lásd a 9. pontban foglaltakat. népegészségüg yet érintő közérdek / hozzájárulás
Covid-19 fertőzöttel fennálló kapcsolati adatok
Külföldi tartózkodással kapcsolatos adatok
 
 1. Hol lesznek tárolva az adatok?  
Az Európai Unióban, a HUNADO Budapesti székhelyén, illetve telephelyén.
 
 1. Kik jogosultak az adatok megismerésére?
Adatai megismerésére a HUNADO tesztvezénylési menedzsere jogosult és orvos-szakértői jogosultak.
 
 1. Továbbításra kerülhetnek-e az Ön által megadott személyes adatok harmadik személy részére?
 Szűk körben igen, amennyiben a HUNADO erre hatósági (különösen egészségügyi / járványügyi hatósági) megkeresés alapján köteles. 
    
 Amennyiben a HUNADO az általa kezelt adatok továbbítására a Nemzetközi Doppingellenes Szabályzat alapján köteles, úgy az Ön személyes adatait kizárólag az Ön felett hatáskörrel rendelkező doppingellenes szervezet részére (különösen: a sportági szakszövetség és a WADA), illetve az eljáró laboratórium, szakértő, vagy szakértői testület (Biológiai Útlevél Bizottság), vagy a Nemzetközi Doppingellenes Szabályzatban foglalt célok elérése érdekében a HUNADO által bevont mintavételi ügynökség részére lehet továbbítani. Ezen szervezetek szerződés alapján a személyes adatok biztonságos kezelésére kötelesek.
 
 1. Milyen jogok illetik Önt, mint a személyes adatok jogosultját?
Tájékoztatjuk, hogy Önt a HUNADO által végzett adatkezeléssel kapcsolatban az alább jogok illetik:
 • kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést;
 • jogosult arra, hogy személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja, illetve arra, hogy ezen adatait egy másik adatkezelő részére továbbítsuk;
 • jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.
Amennyiben adatainak jogellenes kezeléséről szerezne tudomást, kérjük, jelezze a dpo@antidopping.hu e-mail címre küldött levelével.
 
 1. Milyen jogorvoslati lehetőségek illetik Önt?
Amennyiben személyes adatai kezelése vonatkozásában azt tapasztalná, hogy a HUNADO megsérti az adatvédelmi jogszabályokban meghatározottakat, úgy jogai védelme érdekében jogorvoslati kérelemmel fordulhat a területileg illetékes bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.
 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: http://naih.hu


 
 
Hírlevél
 
 
közvetlen kapcsolatok
 


 
 
Minden jog fenntartva! - 2013
Hozzáadás a kedvencekhez | Szerzői jogok
Ön a 6897320. látogatónk!
Jelenleg 1906 látogató van oldalunkon